תחמושת קרקע אוויר

תחמושת קרקע אוויר

טיל ניווט קרקע אווירx 1000 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה דרגה 2

דרגת ספסל עבודה דרגה 2

צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

30 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר

מיחזור

צינור מתכת

0 - 1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה

15 x
אבקת שריפה