Hồ bơi trên mặt đất

Hồ bơi trên mặt đất

Một hồ bơi lớn bằng gỗ có thể chứa đầy nước.x 1 MAX
REPAIR: YES

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 1

Yêu cầu bàn làm việc cấp 1

Kim loại

200 x
Kim loại

Tarp

3 x
Tarp

Gỗ

500 x
Gỗ

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

100 x
Kim loại

Tarp

1 - 2 x
Tarp

Gỗ

250 x
Gỗ