Súng săn đạn 40mm

Súng săn đạn 40mm

Đạn cho Súng phóng lựu 40mm.x 24 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 3

Yêu cầu bàn làm việc cấp 3

Kim loại

4 x
Kim loại

Thuốc súng

15 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

2 x
Kim loại

Thuốc súng

7 - 8 x
Thuốc súng