Lựu đạn HE 40mm

Lựu đạn HE 40mm

Đạn cho Súng phóng lựu 40mm.x 12 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 3

Yêu cầu bàn làm việc cấp 3

Ống kim loại

1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

30 x
Thuốc súng

Thuốc nổ

1 x
Thuốc nổ

Recycle

Tái chế

Recycle

Ống kim loại

0 - 1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

15 x
Thuốc súng

Thuốc nổ

0 - 1 x
Thuốc nổ