Đạn tự chế

Đạn tự chế

Đạn chất lượng kém với số viên đạn nhiềux 64 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Đá

5 x
Đá

Thuốc súng

5 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Đá

2 - 3 x
Đá

Thuốc súng

2 - 3 x
Thuốc súng