Đinh cho súng bắn đinh

Đinh cho súng bắn đinh

Đạn bắn đinh tiêu chuẩnx 64 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Kim loại

8 x
Kim loại

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

4 x
Kim loại