Đạn cho súng ngắn

Đạn cho súng ngắn

Đạn súng ngắn . Mất vận tốc ở khoảng cách xa dẫn tới giảm nhẹ sát thương gây rax 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 1

Yêu cầu bàn làm việc cấp 1

Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng

5 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng

2 - 3 x
Thuốc súng