Đạn súng trường 5.56

Đạn súng trường 5.56

Đạn cho một khẩu súng trường. Mất vận tốc khi bắn trên khoảng cách xa dẫn đến thiệt hại giảm nhẹ.x 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng

5 x
Thuốc súng

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng

2 - 3 x
Thuốc súng