Đạn nổ 5.56mm cho Súng trường

Đạn nổ 5.56mm cho Súng trường

Đạn này phát nổ khi tiếp xúc gây ra một lượng nhỏ thiệt hại phân mảnh cho các vật thể gần đó.x 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 3

Yêu cầu bàn làm việc cấp 3

Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng

20 x
Thuốc súng

Sulfur

10 x
Sulfur

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng

10 x
Thuốc súng

Sulfur

5 x
Sulfur