Tên lửa thường

Tên lửa thường

Dành cho Súng phóng tên lửa , tự hành ở tầm gần đến trung Gây sát thương văng lớn khi va chạmx 3 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 3

Yêu cầu bàn làm việc cấp 3

Ống kim loại

2 x
Ống kim loại

Thuốc súng

150 x
Thuốc súng

Thuốc nổ

10 x
Thuốc nổ

Recycle

Tái chế

Recycle

Ống kim loại

1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

75 x
Thuốc súng

Thuốc nổ

5 x
Thuốc nổ