Tên lửa gây cháy

Tên lửa gây cháy

Tạo ra những ngọn lửa khi được tác động.x 3 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Ống kim loại

2 x
Ống kim loại

Thuốc súng

250 x
Thuốc súng

Nhiên Liệu Cấp Thấp

250 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp

Thuốc nổ

1 x
Thuốc nổ

Recycle

Tái chế

Recycle

Ống kim loại

1 x
Ống kim loại

Thuốc súng

125 x
Thuốc súng

Nhiên Liệu Cấp Thấp

125 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp

Thuốc nổ

0 - 1 x
Thuốc nổ