Tên lửa khói

Tên lửa khói

Phát ra khói dày nhằm cản trở tầm nhìn của địch.x 3 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Kim loại

80 x
Kim loại

Thuốc súng

200 x
Thuốc súng

Nhiên Liệu Cấp Thấp

25 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp

Recycle

Tái chế

Recycle

Kim loại

40 x
Kim loại

Thuốc súng

100 x
Thuốc súng

Nhiên Liệu Cấp Thấp

12 - 13 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp